حروف ض

كلمة بحروف الضاد . Aug 30, 2021 · در جدول زیر ترتیب حروف «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و ارزش عددی هر کدام آمده است

2023-02-04
    Basic english vocabulary with meaning
  1. دانلود ویدیو
  2. حساب
  3. برای آسانی از بَر کردن
  4. This video will m